05.07.11

Acta de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011 de constitució del ple de l'Ajuntament de Figueres

Acta de la sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
---- A la ciutat de Figueres i essent les dotze hores del dia
onze de juny de dos-mil onze, varen concòrrer al Saló d’Actes
de la Casa Consistorial, de conformitat amb els articles 195
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
electoral general, i 37.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors i
les regidores electes en les últimes eleccions locals
convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, en la
seva totalitat, amb l’objecte de celebrar la sessió pública
extraordinaria de constitució de l’Ajuntament, amb
assistència del senyor Fernando González Cebrián, secretari
general de la Corporació.
1 Diego Borrego Torres Partit Popular/Partido
Popular (PP)
2 Francesc Canet Coma Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
(Esquerra-AM)
3 Pere Casellas Borrell Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés
Municipal (PSC-PM)
4 Mercè Castelló Turró Convergència i Unió (CiU)
5 Margarita Cotcho Pi Partit Popular/Partido
Popular (PP)
6 Joaquim Felip Gayolà Convergència i Unió (CiU)
7 Marta Felip Torres Convergència i Unió (CiU)
8 Joaquim Ferrer Sala Convergència i Unió (CiU)
9 Joan Font Ribera Candidatura d’Unitat
Popular - Poble Actiu (CUP-PA)
10 Sergi Garcia Torralvo Convergència i Unió (CiU)
11 Pere Giró Fàbrega Convergència i Unió (CiU)
12 Josep Maria Godoy Tomàs Convergència i Unió (CiU)
13 Mireia Guerrero Casero Partit dels Socialistes de
Catalunya - Progrés
Municipal (PSC-PM)
14 Mireia Mata Solsona Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal
(Esquerra-AM)
15 Xavier Monfort Peligero Iniciativa per Catalunya
Verds - Entesa (ICV-E)
16 Maria Angels Olmedo Delestal Partit Popular/Partido
Popular (PP)
17 Dolors Pujol Matas Convergència i Unió (CiU)
18 Manuel Toro Coll Convergència i Unió (CiU)
19 Sònia Trilla Bevià Convergència i Unió (CiU)
20 Santiago Vila Vicente Convergència i Unió (CiU)
21 José Luis Yécora Romero Convergència i Unió (CiU)
Declarada oberta la sessió, el secretari general
procedeix a cridar el regidor o regidora electes de major i
menor edat dels presents, amb l’objecte de formar la Mesa
d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la qual
serà secretari el de la Corporació, segons estableixen
l’article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim electoral general, i l’article 37.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, corresponent la designació al senyor José Luis Yécora
Romero, com a regidor de major edat, i al senyor Sergi Garcia
Torralvo, com a regidor de menor edat. Té la Presidència el
primer i actua com a secretari de la Mesa el secretari
general de la Corporació. La Mesa de referència queda
constituïda en la forma indicada i passa a ocupar el lloc
destinat a l’efecte.
Seguidament, el secretari general de la Corporació, per
ordre del senyor president, dóna lectura a les disposicions
aplicables a la constitució dels Ajuntaments, entre elles les
contingudes en l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de
19 de juny, de Règim electoral general.
Acte seguit, la Mesa constata, en base a les actes
d’escrutini i de proclamació de candidats electes expedides
per la Junta Electoral de Zona de Figueres, el resultat de
les eleccions locals en el municipi realitzades el dia 22 de
maig de 2011:
Número d’electors................................ 25.982
Número de votants................................ 12.924
Número de vots a favor de candidatures........... 12.320
Número de vots vàlids ........................... 12.705
Número de vots nuls ............................. 219
Número de vots en blanc ......................... 385
A continuació passa a llegir el número de vots i de candidats
obtinguts per cada llista electoral:
Candidatures Vots Nombre de regidors
o regidores
Convergència i Unió (CiU) 6.259 Dotze (12)
Partit Popular 1.752 Tres (3)
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal 1.495 Dos (2)
Esquerra Republicana de Catalunya-Progrès Municipal 1.006 Dos (2)
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu 800 Un (1)
Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa 645 Un (1)
Solidaritat Catalana per la Independència 363 Zero (0).

[per llegir el document sencer, descarrega
l'arxiu pdf]