30.04.10

Disposem d'un Pla Territorial que té en compte el Vallès

Autor: Salvador Milà
Càrrec de l'autor: Diputat d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya
Publicat a: AraValles.cat

El govern de la Generalitat acaba d’aprovar, finalment, el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que des de 1985 s’havia de fer, per posar ordre en l’ocupació del nostre territori, en el creixement urbanístic, en la implantació d’activitats industrials, comercials i residencials, per ubicar els grans equipaments i les xarxes de subministrament bàsic al servei del país;   per fixar prioritats en les infraestructures de transport públic, per protegir els espais d’interès natural, i tants i tants elements que  si haguessin disposat d’aquest instrument fa 20 anys enrere, haguéssim pogut evitar molts dels desastres urbanístics i ambientals que ara lamentem.

            Aquest Pla Territorial  ha de ser  un instrument  per canviar les coses i avançar cap a un model de desenvolupament sostenible i de re-equilibri territorial en aspectes econòmics,  ambientals i de cohesió social totalment necessaris i que posin en qüestió el model insostenible que  23 anys de govern de CiU ens va deixar en herència. 

            Entre els molts continguts d’aquest Pla Territorial, em plau posar de relleu les principals determinacions que afecten a les dues comarques en que es divideix el Vallès.

            Es fa un reconeixement explícit, i consegüent de la realitat del Vallès com un dels principals sistemes urbans de Catalunya  que garanteix el potencial industrial de la Regió metropolitana.

            S’ha atès la petició de moltes entitats, entre ells l’ADENC i també des d’Iniciativa per Catalunya Verds, de que faci un  PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA PLANA AGRO-FORESTAL DEL VALLÈS, per fer tractament conjunt dels espais agraris i forestals, tant d’especial protecció com de protecció preventiva –entre ells la zona agrícola de Marata- i els punts crítics de connectivitat ; tractar les vores urbanes, els verds urbans i les zones periurbanes  així com la integració de les infraestructures en espais oberts, amb criteris homogenis.

            Pel que fa als sistemes urbans, el nou Pla Territorial  identifica Granollers com un sistema  urbà de primer ordre per l’equilibri territorial de la regió metropolitana, amb una estratègica de compactació i amb potencial de consolidació i millora del teixit urbà existent, i es fixen  criteris pels desenvolupaments urbans residencials i industrials, fent que no es produeixin creixement dispersos i integra les infraestructures transport públic.

            Des d’ICV-EUiA estem contents que es contempli de nou la interconnexió entre les línies ferroviàries de França i Vic, amb desdoblament de vies.

            En l’àmbit de la Riera de Caldes s’ha ampliat l’espai de protecció especial i no  es preveuen grans creixements demogràfics, alhora que es condiciona la modificació del planejament urbanístic a la formulació del Pla director que concreti infraestructures de mobilitat  i potencií la diversificació econòmica.

            En el Corredor del Tenes es suprimeixen les reserves per grans infraestructures viàries, a l’hora que se’l dota de centralitat i es milloren les infraestructures de transport públic.

            Pel que fa al corredor del Riu Congost, entre la Garriga-Aiguafreda es preveu  integrar el nou traçat ferroviari i el viari –C-17- i la recuperació de l’espai fluvial, tal  com demanaven tots els Ajuntaments..

            S’aposta per prioritzar un corredor ferroviari central: entre Terrassa-Sabadell-Granollers, que passi per Gallecs, compactant la C-155 en soterrani o viaducte.

.           En definitiva, ara tenim l’oportunitat de reconduir el desenvolupament urbà, econòmica i social amb criteris de sostenibilitat i cohesió social. Tot dependrà però del futur govern de la Generalitat i dels governs municipals. Esperem que els nostres ciutadans i ciutadanes sabran valorar la feina feta i la seva continuïtat.