19.02.11

Contra la injustícia de la pèrdua de l’habitatge familiar

Autor: Josep Casasnovas
Càrrec de l'autor: President local
Publicat a: AraVallès
El 2008 va esclatar la crisi econòmica i, com a conseqüència, hi ha hagut un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del nostre país, fet al que se li ha d’afegir el sobreendeutament de les famílies com a conseqüència dels habitatges de propietat que havien adquirit.

El creixement econòmic al nostre país en els darrers anys ha anat molt lligat al sector de la construcció, i en concret, de la compra d’habitatge privat, que va generar la concessió quasi indiscriminada de crèdits hipotecaris finançant, moltes vegades, més del 100% del valor dels nous habitatges.

Les entitats financeres van facilitar préstec per damunt del valor de l'habitatge a famílies que comprometien més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït a generar un dels sobreendeutament privats més alts del món.

Les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més del doble que el 2010.

L’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social.

Aquesta legislació permet que les entitats financeres s'adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no només és injusta sinó que no té comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn.

Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Actualment varies forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al creditor.

En algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu habitatge per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.

També cal demanar que el govern de l’ Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.

La ministra Salgado,(PSOE), ha dit que a Espanya aquesta mesura no es podria establir perquè els bancs han proporcionat els crèdits a unes determinades condicions, garanties i quantitat. També ha fet esment a que tant els bancs com els ciutadans haurien d’haver estat més prudents. El govern podia haver actuat d’un altre manera per evitar situacions que es veien a venir amb la bombolla immobiliària i ara parlaríem d’un altre situació molt diferent per les famílies.

La seva opinió sobre que posaria en risc la fortalesa del sector financer, demostra a qui defensa el govern, als de sempre els poderosos i especuladors, que segons ella és la base de la recuperació econòmica. No ho sembla. S’han fusionat, se’ls dona diners i l’únic que fan és tapar els forats que ells mateixos han creat amb l’especulació, entre d’altres d’immobiliària.

A Granollers, Iniciativa per Catalunya Verds, aquest mes de febrer hem proposat que el nostre Ajuntament, per acord del ple, doni suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal presentades al Parlament de Catalunya per instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació hipotecària que inclogui la figura de ladació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costos judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la UE, així com s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen i que prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel·lar o reduir el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.

També hem demanat que es traslladi aquest acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri d'Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat, i a les associacions veïnals del municipi.