04.06.15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19-2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'orientació per a l'aplicació, en l'àmbit local, de la Llei 19-2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, intervenció del diputat Joan Mena.
Ple del Parlament, 3 de juny de 2015