03.06.15

Proposició de llei de modificació de la Llei 13-2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

Proposició de llei de modificació de la Llei 13-2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, intervenció del diputat Jaume Bosch.
Ple del Parlament, 3 de juny de 2015