22.11.11

ANÀLISI DE LA QÜESTIÓ DE L'AIGUA COM A SISTEMA DE FINANÇAMENT A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES

ANÀLISI DE LA QÜESTIÓ DE L'AIGUA COM A SISTEMA DE FINANÇAMENT A L'AJUNTAMENT DE BANYOLES.

El mes d'octubre de 2010, el govern municipal de Banyoles va decidir, de forma molt sintètica,

 • perllongar el contracte de subministrament d'aigües a l'empresa ABSA per 30 anys més, mitjançant la conversió de l'empresa en una companyia mixta privada-municipal.

   

 • l'empresa hauria avançat 2.700.000€ a l'Ajuntament per eixugar el deute no consolidat. Els hauria obtingut d'un préstec bancari.

   

 • hauria augmentat el canon en un 5% per tal que l'Ajuntament tornés el capital més els interessos bancaris corresponents.

L'oposició popular i de tots els grups no inclosos al govern, i els seriosos dubtes de la legalitat de l'operació de finançament de l'Ajuntament, esquivant la llei que impedeix demanar crèdits als Ajuntaments que es troben en la mateixa situació, i la normativa sobre contractacions públiques, va fer canviar la posició del govern municipal, que va acabar retirant la mesura.

En el seu lloc, en el Ple d'Octubre de 2011, el govern municipal va aprovar una modificació de les condicions del contracte de subministrament d'aigua en el sentit següent:

 • hi ha una venda fictícia de part de les infraestructures hídriques de l'Ajuntament a l'empresa per valor de 1.014.600€, que l'empresa obtindrà amb un préstec bancari que, naturalment, donaria lloc al pagament d'interessos, i que l'Ajuntament recuperaria al final del contracte. Això, tècnicament, s'anomena “pacte de retrovenda” o venda a carta de gràcia.

   

 • l'empresa recuperarà els diners avançats a l'Ajuntament amb un increment de tarifes al llarg dels anys que queden per completar el període de durada del contracte de subministrament.

   

La solució per la que s'ha optat evita diverses il·legalitats, la principal de les quals és que no atorga la concessió del servei d'aigües sense concurs públic.

Però segueix fent recaure un deute municipal que no té res a veure amb l'aigua en les tarifes de l'aigua. Això és:

 • injust: paga tothom per igual i no es paga progressivament en base a la riquesa.

   

 • de dubtosa legalitat, atès que els preus públics, les taxes i tot pagament de serveis municipals, han de cobrir únicament i exclusiva els costos en què s'ha incorregut en obtenir el bé o el servei.

   

 • una covardia, per què l'Ajuntament simplement amaga en el rebut de l'aigua dels propers 20 anys un augment de recaptació dels diners que no s'atreveix a obtenir a través dels impostos, que és, precisament, el camí pel què els Ajuntaments s'han de finançar.

   

Per aquests motius, el nostre Grup Municipal va votar en contra d'aquesta nova mesura, tot i que, comparat amb la inicial, és fàcil comprovar que el cost que acabarà repercutint a les butxaques dels veïns de la ciutat serà d'aproximadament 3.230.000 (capital + interessos) euros menys, estalvi que, legítimament considerem es deu, en primer lloc, a la decidida postura del grup municipal d'ICV-Independents de Banyoles.