15.02.14

EL CONTRACTE DEL PÀRQUING DELS CAMIONS EN UN RECINTE PRIVAT

...Algunes coses a destacar...

- Signat el dia 1 de Juliol del 2013 el Plec de condicions. Signat 6 de setembre del 2013 el contracte d'arrendament.

- S'estableix que Ajuntament realitzarà l'ampliació de la porta d'entrada del recinte privat, ampliant la "fulla". ( cost 2.164,69€ )

- Es contracte l'ús d'una part del recinte ( no tot ) concretament 1.671'50 metres quadrats.

- Serà per a ús únic de camions.

- L'Ajuntament haurà de subscriure una polissa d'assegurances que respongui pels d'anys que es puguin produir-se.

- Seràn a càrrec de l'arrendatari (Ajuntament) les despeses que es derivin d'aigua, llum i gas. ( Si és una parcel.la compartida, hi han comptadors separats?)

- Finalitzada l'activitat, l'Ajuntament haurà d'el.liminar totes les instal.lacions utilitzades per efectuar aquesta i fer les reposicions oportunes.

- L'Ajuntament podrà efectuar totes les obres necessàries, tot i que això comporti el canvi de configuració de l'inmoble. Sempre amb previ consentiment de l'arrendador (Restaurant Mont Bell) . A dia d'avui ja podem sumar "cimentació de pendent de l'entrada per un cost de 526,52€". Afegint mà d'obra de la Brigada Municipal.