14.11.11

El grup parlamentari d'ICV-EUiA ha adreçat tres preguntes per escrit al Govern en relació al tancament de la residència de Llançà

El grup parlamentari d'ICV-EUiA ha adreçat tres preguntes per escrit al Govern en relació al tancament de les residències de vacances de la Generalitat a Llançà, Tarragona i Lles. En tots tres casos es demana la raó d'aquest tancament i en el cas de Llançà, el diputat gironí Joan Boada pregunta sobre el futur dels trenta treballadors acomiadats i les intencions sobre el futur de l'immoble.

A la Mesa del Parlament

Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes següents per tal que li siguin contestades amb resposta escrita.

El Govern de la Generalitat ha tancat la residència de vacances Temps Lliure de Llançà (Alt Empordà).

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari:

1.   Quines són les raons que han portat al Govern a prendre aquesta decisió?

2.   Creu el Govern que aquest tancament afectarà  l’economia local de Llançà? Si és així, com ho pensa compensar?

3.   Ha tingut en compte el Govern a l’hora de prendre la decisió del tancament que aquesta residència  estava destinada a treballadors i amb els seus preus eren reduïts?

4.   Aquesta decisió ha provocat la pèrdua de 30 llocs de treball. Com pensa recol·locar els treballadors i treballadores del centre?

5.   Què en pensa fer de l’edifici? El cedirà a l’ajuntament de Llançà? Si es així, amb quines condicions?

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011

                                                                 

Joan Boada Masoliver                                                                                  

Diputat del GP d’ICV-EUiA