18.01.11

MOCIÓ PER APROVAR UN PLA ALTERNATIU AL FINANÇAMENT DE LES MODIFICACIONS DE LES INFRASTRUCTURES HIDRÀULIQUES DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA.

L'Ajuntament de Banyoles va aprovar inicialment, en Ple Extraordinari de data 10 de Novembre de 2010, una proposta de modificació del model de gestió del servei públic de subministrament domiciliari d'aigua potable.

 

El plantejament del Govern Municipal era que

 

 • Aigües Banyoles planteja unes inversions necessàries de 7.462.435 € (informe d'Intervenció plana 3).

 

 • Que amb la capacitat d'endeutament que té l'Empresa difícilment pot assumir aquestes inversions (Informe d'Intervenció plana 3)

 

 • Que la solució al problema del finançament d'aquestes inversions seria l'extinció, d'acord amb l'empresa concessionària, del conveni actual vigent fins al 2030 i la seva substitució per un model d'empresa mixta que rebria la concessió fins al 2060, sense passar per un concurs públic.

 

 • Que s'augmentaria el cànon de l'aigua del 15 al 20% paulatinament fins al 2016.

 

 • Que s'anticiparia la percepció per part de l'Ajuntament de 2.700.000€ del cànon entre 2010 i 2015. Lògicament, el finançament d'aquesta quantitat implicaria una necessitat de finançament addicional al de les inversions pròpiament dites.

 

Aquest plantejament ha suscitat dubtes entre bona part de la ciutadania a causa, entre d'altres, de les següents raons:

 

 • Pel procediment que no ha facilitat la participació: un Ple Extraordinari sense precs i preguntes, amb cinc dies de temps per què l'oposició pogués consultar la documentació i preparar les seves postures, amb un expedient complicat, on determinada documentació es va modificar sobre la marxa i es va excloure del propi expedient....

 

 • Per lligar el finançament dels dèficits i del deute municipal a través de recursos obtinguts de l'aigua, que és i ha de ser un servei bàsic i un dret, i no un negoci, tal i com estableix l'ONU (declaració de 28 de juliol de 2010).

 

 • Pels dubtes raonables sobre la legalitat de prorrogar fins al 2060 un conveni que havia d'expirar el 2030, amb la finalitat d'evitar la sortida a concurs públic del servei. El propi equip municipal va encarregar un estudi al gabinet Ariño y asociados, segurament en base a aquests dubtes. Cal tenir en compte la sentència del TSJA (SECCION PRIMERA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA CON SEDE EN SEVILLA N.I.G.: 4109133020091002030 Procedimiento: Recurso de Apelación-· N° 864/2009 Negociado: SO De: AGUA Y GESTIONDE SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. Representante: Contra: AGUAGEST, S.A. y AYUNTAMIENTO DE LUCENA Representante: MARIA DEL ROSARIO PERlAÑEZ MUÑOZ) en un cas extraordinàriament similar al de Banyoles.

 

ICV-Independents de Banyoles considera que en l'Expedient municipal no ha quedat degudament acreditada amb cap mena d'informe tècnic la suposada incapacitat de l'empresa Aigües de Banyoles de finançar les inversions que cal fer en la xarxa de subministrament d'aigua potable.

 

En el cas que aquestes inversions, efectivament, no poguessin ser efectuades per l'empresa concessionària del servei, es produiria una situació d'incompliment dels compromisos legals de l'empresa que donarien lloc a la rescissió del conveni actualment en vigor sense dret a cap mena d'indemnització. Si aquest fos el cas, seria lògic procedir a treure a concurs públic el servei.

 

Pel contrari, si l'empresa concessionària estigués en situació de trobar finançament per a les mencionades inversions, caldria mantenir fins al 2030 l'actual sistema i treballar, mentrestant, en una alternativa millor a la prestació del servei.

 

En base a totes aquestes consideracions, ICV-Independents de Banyoles sotmet al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

 

 

ACORDS:

 

 1. Deixar sense efecte l'aprovació inicial del canvi de model de gestió del servei públic de data 10 de novembre de 2010.

 

 1. Procedir a efectuar un estudi econòmic per valorar si, efectivament, Aigües de Banyoles està o no en condicions de trobar el finançament necessari per a les inversions que són necessàries per assegurar el correcte subministrament del servei d'aigua potable a la ciutadania.

 

 1. En el cas que no ho estigui, procedir a rescindir el contracte actualment en vigor, sens perjudici de les possibles responsabilitats o sancions que correspondria imposar a l'empresa per l'incompliment de les seves obligacions contractuals. En aquest cas, caldria treure a concurs públic el servei municipal d'aigües.

 

 1. En el cas que estigui en condicions d'aconseguir finançament, requerir l'empresa per tal que procedeixi a planificar i executar les obres precises, ajustant les tarifes del servei per tal de poder fer front a l'increment de cost.

 

 

 1. Donat que l'aigua és un bé comunal de tota la ciutadania, declarar la voluntat de l'Ajuntament de sotmetre a referendum en els termes que estableix la llei qualsevol decisió estratègica que comprometi el futur d'aquest bé comunal.

 

 1. Declarar la voluntat de l'Ajuntament de no obtenir recursos econòmics per finançar qualsevol mena de despesa, cost, dèficit o deute del rebut de l'aigua potable subministrada a la ciutadania, essent com és l'aigua un servei i un dret i no un negoci ni una mercaderia.

 

 1. Declarar que la tarifa de l'aigua s'aprovarà anualment en base, exclusivament, a tots els costos necessaris per a l'obtenció de la mateixa.

 

 1. Declarar la voluntat de l'Ajuntament de donar totes les facilitats possibles (informació, col·laboració del personal de l'Ajuntament, assessorament legal...) a la ciutadania per fer possible bastir una alternativa empresarial d'àmplia base social (cooperativa).

 

 1. Preparar per al moment en què es tregui a concurs públic el servei de subministrament d'aigua un plec de clàusules que contingui paràmetres socials i ambientals, i no estrictament econòmics i tècnics. En aquest sentit, una cooperativa local que fomentés ocupació de qualitat, que reservés llocs de treball per a persones en risc d'exclusió o amb discapacitats i que minimitzés la contaminació, el consum de recursos, etc. hauria de tenir capacitat real de competir amb empreses convencionals.

 

 1. Incloure en el nou conveni que se signi clàusules que penalitzin les pèrdues d'aigua a causa de fuites en les instal·lacions.

 

 1. Referenciar el benefici empresarial previst en el futur conveni al capital efectivament invertit pels inversionistes i no al volum de facturació ni a l'EBIDTA, per tal de no incentivar ni un augment injustificat de les tarifes ni del volum de les extraccions d'aigua de l'Estany.