27.02.18

La Diputació de Barcelona aprova l’elaboració d’una guia de detecció per a persones amb necessitats de protecció internacional

El grup d’Entesa fa aquesta demanda impulsada per la xarxa asil.cat, que va ser aprovada per tots els grups excepte el PP

Guia detecció persones amb necessitat protecció internacional moció Entesa Intervenció Carles Rosdrí

El dret d’asil i la protecció internacional són una responsabilitat legal i política que hem assumit com a principi a Catalunya. El drama que viuen les persones amb necessitats de protecció internacional que volen arribar a Europa ha commogut profundament la societat catalana i ha interpel·lat la consciencia democràtica de gran part de la ciutadania, que espera que les institucions facin tot el possible per obrir vies legals i segures, així com garantir una acollida digna a aquestes persones.

Malgrat és l’estat espanyol qui té la competència de garantir el dret d’asil, el món local no és aliè a aquesta situació. Pel contrari, té la responsabilitat i disposa de competències pròpies en matèria de foment de les polítiques d’acolliment, tal com esmenta la llei d’acollida del Parlament de Catalunya.

Som conscients però, que per una banda, els grans ajuntaments no poden assumir totes les tasques de detecció i de primera acollida, i per altra banda, els ajuntaments més petits no disposen dels recursos ni de la capacitat administrativa suficients com per impulsar dispositius d’acollida i serveis  de detecció als seus municipis.

Per Carles Rodríguez la moció pretén que la Diputació de Barcelona exerceixi, es cregui realment el seu rol, el seu paper de xarxa de municipis, i que també s’impliqui en aquest cas amb les persones amb necessitats de protecció internacional que ja estan, ja es troben en els municipis de la nostra demarcació.

Per això, creiem que la Diputació de Barcelona ha d’oferir suport a les entitats especialitzades en asil per poder optimitzar els recursos de detecció, derivació i acollida, mitjançant accions de formació, de sensibilització i la elaboració de una guia de detecció per a la derivació de persones amb necessitat de protecció internacional desplaçades forçosament a municipis de la demarcació. D’aquesta manera, els serveis dels ajuntaments més petits podrien assumir tasques de detecció, els ajuntaments més grans no haurien de carregar amb gairebé la totalitat de la detecció i, el més important, un major nombre persones potencials sol·licitants de protecció internacional  podrien veure  garantits els seus drets fonamentals.   

La moció demana impulsar dispositius de detecció als ajuntaments de la demarcació de Barcelona mitjançant la elaboració, per part de la Diputació de Barcelona, d’una Guia de detecció, en col·laboració amb les entitats d’acollida membres de la Xarxa Asil.cat, que permeti als Ajuntaments detectar i derivar aquelles persones potencials sol·licitants d’asil que ja es troben als pobles i ciutats de la demarcació. Per Rodríguez la detecció de persones potencials de sol·licitud d’asil és una tasca fonamental que no podem defugir, que no pot defugir el món local, i per tant no pot defugir la Diputació de Barcelona i s’ha de posar, de la mà de les entitats especialitzades que estan treballant en aquesta matèria.

També  que s’ofereixi als ajuntaments de la demarcació formació específica en matèria d’acollida i refugi per a tècnics i tècniques i treballadors i treballadores dels serveis socials i d’altres serveis, en col·laboració amb les entitats especialitzades en protecció internacional a Catalunya.

I per  últim planteja que la Diputació de Barcelona col·labori amb els Ajuntaments de la demarcació i entitats especialitzades, en el disseny i elaboració de campanyes de sensibilització envers el dret d’asil i la protecció internacional.