05.02.15

Pla del Xoc 2015.

Avui s’ha presentat el nou pla de xoc de l’ajuntament de Granollers, un pla que creiem necessari des de ICV-EUiA per mitigar en el possible la situació que estan passant moltes famílies de la ciutat amb aquesta crisi, unes mesures que són útils i cal fer, però a l’hora reclamem que altres administracions, que són les competents haurien d’assumir i en aquest anys de dura crisi no ho han fet.


Des del nostre grup com sempre hem aportat propostes, entenent que hi ha un esquelet del pla de xoc que ja funciona, però intentant incidir en altres aspectes que en anteriors plans no eren recollits i són necessaris.

 


PROPOSTES ICV-EUiA PER AL PLA DE XOC 2015

 


1.- Proposem ampliar la dotació del Pla de Xoc fins a arribar a 1.500.000€. Donada l'actual situació de crisi, pobresa i precarietat, creiem que cal fer un esforç extraordinari i dedicar tots els recursos possibles a l'atenció social per a les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió.

 


2.- Destinar una partida d'almenys 40.000€ per a fer front a ajudes socials per a famílies en situació de pobresa energètica. Entenem que cal garantir el consum d'aigua potable, electricitat i gas, com a Drets Socials Bàsics i que, per tant, hem de donar resposta al creixent nombre de granollerins i granollerines que no poden fer front al pagament d'aquests subministraments.

 


3.- Ampliar la dotació econòmica per a garantir el servei de bugaderia i higiene personal que gestiona la Creu Roja i que, actualment, es troba sobrepassat per la situació de necessitat. Cal destinar els recursos que siguin necessaris per a ampliar el servei i adaptar-lo als nivells de demanda real que existeixen.

 


4.- Posar els habitatges de Granollers Promocions a disposició per a afrontar situacions d'emergència social i/o casos de desnonaments que requereixin atenció municipal. Cal posar el patrimoni municipal al servei de la gent que el necessita.

 


5.- Incorporar, en cas que no s'incorpori al pressupost ordinari,(es va acabar incorporant al pressupost) les diverses subvencions sobre l'IBI per a famílies en situació d'atur o de desnonament que ja va presentar el grup d'ICV-EUiA i que van ser acordades en la fase de negociació de les Ordenances Fiscals.

 


6.- Augmentar la durada de les subvencions a la contractació per a joves i majors de 45 anys, passant de 9 mesos (6 + 3) a 12 mesos (8 + 4), per a facilitar, encara més, la incorporació al mercat laboral dels beneficiaris d’aquesta ajuda.

 


7.- Promoure el compromís polític de tots els grups que avalin aquest Pla de Xoc, amb un Pacte de Ciutat 2015-2019 que garanteixi el manteniment d’una partida extraordinària, del caràcter del Pla de Xoc, dotada com a mínim amb 1.000.000€. Creiem cabdal garantir que, sigui quin sigui el govern que surti de les properes eleccions municipals, hi haurà un compromís col•lectiu per a seguir fent aquestes inversions socials extraordinàries, al marge de la despesa social corrent del pressupost ordinari.

 


Mesures aprovades al Pla de XocA. HABITATGE I EMERGÈNCIA SOCIAL


A1. Pobresa energètica: 20.000 €
Actuació nova destinada a combatre les situacions específiques de manca de recursos de les famílies per fer front al pagament de les despeses de llum i/o gas, aigua, etc.


A2. Ajuts al sosteniment de la llar: 40.000 €
Ajuts per atendre les despeses urgents relacionades directament amb la continuïtat de les famílies a les llars (pagament de lloguer, comunitat de veïns, etc.)


A3. Oficina d'Intermediació Hipotecària
Es donarà continuïtat al conveni signat amb el Col•legi d’Advocats de Granollers per a l’assessorament legal a les persones i famílies en situació de risc residencial, en el marc del Pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris, aprovat en data 29 de gener de 2013 pel Ple de l’Ajuntament. La despesa derivada d'aquesta actuació és de 8.500 €, que es finança amb el pressupost ordinari de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona.


A4. Pisos d'acollida d'urgència
L'Ajuntament continua posant a disposició dels serveis socials municipals els dos habitatges per a l'allotjament urgent i temporal de famílies. La rehabilitació d'aquests habitatges per a aquesta finalitat va ser una de les mesures extraordinàries dels plans de xoc de 2012 i 2013.


B. FOMENT DE L'OCUPACIÓ


B1. Plans d'ocupació de 6 mesos de durada: 593.500 €


Nova edició, amb la col•laboració i suport del Servei d'Ocupació de Catalunya, d’un pla d’ocupació local per contractar persones aturades per portar a terme serveis d'interès general. El nombre de persones a contractar, amb els mateix salari que en les darreres edicions, serà aproximadament de 70, en funció de la seva categoria. La gestió d'aquest pla d'ocupació anirà a càrrec de Granollers Mercat. Els projectes es destinaran, com els darrers anys, a fer serveis de manteniment de la via pública, dels equipaments i dels parcs i jardins, i una part a donar suport administratiu i tècnic als diversos programes municipals i, en concret, al foment de l'emprenedoria i de l'economia cooperativa.
A més, com a novetat, el pla d'ocupació de 2015 destinarà el 7 % dels contractes a persones amb discapacitat.


B2 / B3. Subvenció a les empreses per contractar joves i persones majors de 45 anys residents a Granollers: 90.000 €


Es mantindran les mateixes bases de la subvenció que el 2014, però l'import de la subvenció per a un contracte laboral serà de l'equivalent a vuit mensualitats de l'import del Salari Mínim Interprofessional (SMI) mensual publicat per a 2014, condicionat a una durada mínima del contracte de 12 mesos. La dotació inicial permet subvencionar 16 contractes.


C. BEQUES I AJUTS A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA


C1. Beques menjador i ajuts socials: 44.000 €


Ajuts destinats a ampliar el nombre d'alumnes beneficiaris del subsidi del cost de menjador i, especialment, als casos de major necessitat proposats pels equips de serveis socials i detectats al llarg del curs.


C2. Beques per a escoles bressol: 50.000 €


Ajuts destinats a garantir l’accés al servei en cas de necessitat social.


C3. Beques esportives


Es donarà continuïtat a aquests ajuts per facilitar la pràctica d'activitats esportives. El crèdit està previst al pressupost ordinari de l'Ajuntament, per import de 14.000 €.


C4. Ajuts a la compra de material escolar i de llibres: 30.000 €


Subvenció als centres educatius per comprar llibres, material escolar i altres despeses.C5. Suport psicològic a la infància i a l'adolescència: 21.500 €


Contractació de serveis professionals d'atenció psicològica que puguin atendre a infants i adolescents en situació de risc de famílies proposades pels equips dels serveis socials municipals.D. SUBVENCIONS A L'ACTIVITAT ECONÒMICA


D1. Subvenció a les iniciatives empresarials: 25.000 €


Es proposa aprovar les mateixes bases de la subvenció que el 2014. Es finança el 100 % dels cost dels interessos dels préstecs atorgats a projectes de Granollers que han estat acompanyats per Granollers Mercat, fins a un capital de 25.000 euros.


D2. Subvenció a l'autoocupació de persones desocupades: 40.000 €


Es proposa aprovar les mateixes bases de la subvenció que l'any 2014, destinades a persones desocupades que es donin d'alta en el règim especial del treball autònom per iniciar un negoci propi. Es podran finançar les despeses directament relacionades amb l'inici de l'activitat econòmica, com quotes del RETA, taxes, informes, registres i tràmits, fins a una quantitat màxima per persona de 2.500 euros.


E. ACCIONS DE FORMACIÓ


E1 Formació a joves sense l'ESO: 15.000 €


Acció formativa, de caràcter instrumental, adreçada a un màxim de 10 alumnes que no han acreditat l’ESO i que no poden accedir als programes de qualificació professional inicial, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i/o el retorn al sistema educatiu.


F. SUBVENCIÓ A ENTITATS


Subvencions nominatives a entitats sense finalitat de lucre, dedicades a pal•liar els efectes de la crisi en els més desfavorits:


Creu Roja: 10.000 € 
APADIS: 6.000 € 
El Xiprer: 15.000 €